Пи&Ен Ничеви

Професионално счетоводно обслужване

В специализирано счетоводно предприятие „Пи и Ен Ничеви”

извършваме счетоводно обслужване на:

 • юридически и физически лица

 • сдружения с нестопанска цел

 • фондации

 • търговски представителства

 • съставяне на финансови отчети,счетоводни и данъчни консултации съгласно действащото законодателство в Република България.

Наши клиенти са юридически лица и еднолични търговци,

попадащи в обхвата на малки и средни предприятия, работещи в различни сектори:

 • строителство на топлопреносни мрежи и абонатни станции
 • топлинно счетоводство
 • строителство на промишлени сгради
 • производство на мека и тапицирана мебел
 • вътрешно обзавеждане на хотели
 • търговско посредничество
 • преводачески услуги
 • търговия на едро и дребно
 • търговия на дребно с лекарствени средства
 • износ за страни извън Евросъюза на електрокари, мотокари и резервни части
 • изграждане на автоматизирани системи за управление на производствени процеси
 • търговско представителство
 • разработване и поддържане на софтуер за обработка на счетоводна информация, обработка на заплати
 • организации с нестопанска цел
За обработка на счетоводната информация

ползваме специализиран софтуер за автоматизиране на финансово-счетоводната дейност, обработка на заплати и други.

Програмните продукти са разработени и се поддържат от клиент на дружеството и това дава възможност те да се настройват бързо съобразно конкретните потребности  на клиентите и действащото законодателство.

Разполагаме с високо квалифициран персонал, залагаме на качественото обслужване на клиентите ни, в резултат на което с повечето от тях работим над 25 години.

Ако имате нужда от  професионално  счетоводно обслужване  не се колебайте

Счетоводни услуги и цени

Месечното абонаментно счетоводно обслужване включва следните услуги:

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и план за документооборота съобразени изцяло с информационните потребности на клиента;

 • цялостно организиране на счетоводната отчетност;

 • приемане, преглед, класифициране и осчетоводяване на първичните счетоводни документи;

 • съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;

 • ежемесечно изчисляване на финансовия резултат;

 • подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност при покриване на нормативните изисквания;

 • ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност по електронен път;

 • ежемесечно изготвяне на платежните документи за разчитане с бюджета;

 • подаване на ИНТРАСТАТ декларации по електронен път;

 • отчитане на материалните запаси и следене на складовата наличност;

 • класифициране на дълготрайните материални и нематериални активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на дължимите амортизации;

 • съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги;

 • извършване на годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните счетоводни отчети съгласно действащото законодателство;

 • подготовка и подаване на необходимата информация за извършване на незевисим финансов одит;

 • подаване на отчетите по електронен път;

 • изготвяне на Годишна данъчна декларация и подаване по електронен път;

 • изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии отнасящи се за периода на действие на договора за абонаментно счетоводно обслужване;

 • данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС;

 • изготвяне на междинни отчети при кандидатстване за кредит, лизинг;

 • Изготвяне на месечни, тримесечни статистически отчети за нуждите на НСИ и Българска Народна Банка;

Личен състав и ТРЗ

Подтотовка на всички документи във връзка с назначаване на нов служител;
изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;

 • Регистрация  на сключен договор, изменение и прекратяване на трудов договор по електронен път;

 • Ежемесечно изработване на ведомости за заплати и фишове .Подаване по електронен път Декларация1 и Декларация 6 към НАП;

 • Обработка на хонорари на наетите лица по извънтрудови правоотношения и подаване по електронен път Декларация1 и Декларация 6 към НАП;

 • Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, начисляване на социални и здравни осигуровки на собствениците самоосигуряващи се лица, изготвяне на платежни документи и подаване на по електронен път Декларация1 ежемесечно и Деклацация 6 за годината;

 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и вноски за фондове на ДОО, здравно осигуряване;

 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала, които да послужат пред НОИ, бюрото по труда, Агенция за социално подпомагане и другаде, където е необходимо;

 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала;

 • Подготовка и внасяне на документи за пенсиониране;

 • Заверка на осигурителен стаж в НОИ за периода на абонаментно счетоводно обслужване;

Цената на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент съобразно дейността и документооборота на дружеството. 
 

Екип

Петя Ничева

управител

Завършила съм специалност Счетоводство и контрол в УНСС гр. София 1981г., имам следдипломна специализация по счетоводство на научноизследователската и развойна дейност в УНСС. Работила съм като оперативен счетоводител, заместник главен и главен счетоводител до 1992 г. в Централен научноизследовотелски институт по комплексна автоматизация на производството /ЦНИКА/ гр. София, предприятие с над 1500 души персонал и поделения в гр. Варна и гр.Пловдив. От м. Юли 1992г. съм управител на специализирано счетоводно предприятие „ПИ и ЕН Петя Ничева”, а от 2008г. на „ПИ и ЕН Ничеви” ООД.

Наталия Ничева-Димитрова

мениджър и управител

Завършила съм през 1998г. „Националната Финансово стопанска  гимназия” гр. София с квалификация икономист - счетоводител - мениджър със засилено изучаване на немски език. От 1998г. до 2006г. се дипломирах с магистърска степен по специалност  „Счетоводство и контрол” в УНСС. Притежавам сертификати за „Междунарадни счетоводни стандарти”, „Безопасни условия на труд” и „Мениджър по качектвото” практикувани в процеса на трудовия стаж. Имам над двайсет и една години трудов стаж по спецалноста.