Услуги

Счетоводни услуги

Месечното абонаментно счетоводното обслужване включва следните услуги:

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и план за документооборота съобразени изцяло с информационните потребности на клиента;
 • цялостно организиране на счетоводната отчетност;
 • приемане, преглед, класифициране и осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 • съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 • ежемесечно изчисляване на финансовия резултат;
 • подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност при покриване на нормативните изисквания;
 • ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност по електронен път;
 • ежемесечно изготвяне на платежните документи за разчитане с бюджета;
 • подаване на ИНТРАСТАТ декларации по електронен път;
 • отчитане на материалните запаси и следене на складовата наличност;
 • класифициране на дълготрайните материални и нематериални активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на дължимите амортизации;
 • съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги;
 • извършване на годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните счетоводни отчети съгласно действащото законодателство;
 • подготовка и подаване на необходимата информация за извършване на незевисим финансов одит;
 • подаване на отчетите по електронен път;
 • изготвяне на Годишна данъчна декларация и подаване по електронен път;
 • изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии отнасящи се за периода на действие на договора за абонаментно счетоводно обслужване;
 • данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС;
 • изготвяне на междинни отчети при кандидатстване за кредит, лизинг;
 • Изготвяне на месечни, тримесечни статистически отчети за нуждите на НСИ и Българска Народна Банка;

Личен състав  и  ТРЗ

 • подтотовка на всички документи във връзка с назначаване на нов служител;
 • изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Регистрация  на сключен договор, изменение и прекратяване на трудов договор по електронен път;
 • Ежемесечно изработване на ведомости за заплати и фишове .Подаване по електронен път Декларация1 и Декларация 6 към НАП;
 • Обработка на хонорари на наетите лица по извънтрудови правоотношения  и подаване по електронен път Декларация1 и Декларация 6 към НАП;
 • Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, начисляване на социални и здравни осигуровки на собствениците самоосигуряващи се лица, изготвяне на платежни документи и подаване на по електронен път Декларация1 ежемесечно и Деклацация 6 за годината;
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и вноски за фондове на ДОО, здравно осигуряване;
 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала, които да послужат пред НОИ, бюрото по труда, Агенция за социално подпомагане и другаде, където е необходимо;
 • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала;
 • Подготовка и внасяне на документи за пенсиониране;
 • Заверка на осигурителен стаж в НОИ за периода на абонаментно счетоводно обслужване;      

ЦЕНИ

Цената на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент съобразно дейността и документооборота на дружеството.